२०१८-०७-१९
निजि आवास अनुदान वितरण
कुल सर्वेक्षण घरधुरी ९९६५८२
अति प्रभावित १४ जिल्ला ८२३४६०
कम प्रभावित १८ जिल्ला १७३१२२
लाभग्राही सुचिमा परेका कुल संख्या ८०७४८६
अति प्रभावित १४ जिल्ला ७०७४४३
कम प्रभावित १८ जिल्ला १०००४३
प्रवलिकरण सुचिमा परेका लाभग्राही संख्या ५२०५४
अति प्रभावित १४ जिल्ला ४६९२९
कम प्रभावित १८ जिल्ला ५१२५
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ७२१८४४
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६२७०९६
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९४७४८
पहिलो किस्ता वितरण ७१३८५८
अति प्रभावित १४ जिल्ला ६२२७८१
कम प्रभावित १८ जिल्ला ९१०७७
दोश्रो किस्ता वितरण ४५९९००
अति प्रभावित १४ जिल्ला ४४२९४१
कम प्रभावित १८ जिल्ला १६९५९
तेस्रो किस्ता वितरण २२०७९५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २२०१०९
कम प्रभावित १८ जिल्ला ६८६
निजि आवास पुनर्निर्माण
निर्माण सम्पन्न भएका घर २५२६६४
बन्दै गरेका घरहरु ५१९९६८
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने संख्या ४८९६५५
दोश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या ४७८९६०
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निबेदन दिने लाभग्राही संख्या २६१४५२
तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरीएका लाभग्राही संख्या २५०१५७
गुनासो ब्यबस्थापन
दर्ता भएका कुल गुनासो २३७०८५
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०८४७८
कम प्रभावित १८ जिल्ला २८६०७
पुनरावलोकन गरिएका गुनासो २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
फर्छौट भएका गुनासोहरु २०५५८४
अति प्रभावित १४ जिल्ला २०५५८४
कम प्रभावित १८ जिल्ला N/A
छुट सर्वेक्षण तथा पुन:जाँच
पुन:सर्वेक्षण गरिएको १२९४०८
सुनवाई सम्पन्न ९१९१८
सरकारी भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण) ३७९(१२६/२५३)
पुनर्निर्माण सम्पन्न (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण) २२०(६/२१४)
पुनर्निर्माण हुदै (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण) १४७(१२०/२७)
शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य ७५५३
पुनर्निर्माण सम्पन्न ३७८५
पुनर्निर्माण हुदै २४००
साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य ७५३
पुनर्निर्माण सम्पन्न ११६
पुनर्निर्माण हुदै ३२६
स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण) ११९७(५४४/६५३)
पुनर्निर्माण सम्पन्न (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण ) ६४३(३१२/३३१)
पुनर्निर्माण हुदै (पुनर्निर्माण/प्रवलिकरण ) १४५(५१/९४)
सुरक्षा निकाय भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य ३८३
पुनर्निर्माण सम्पन्न ८९
पुनर्निर्माण हुदै ११६
खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लक्ष्य ३२१२
पुनर्निर्माण सम्पन्न ५८१
पुनर्निर्माण हुदै ७९५
जनशक्ति विकास
छोटो अवधिको तालिम लिने ३५०००
व. जे. टि. तालिम लिने १६६४९

Source